ترجمه مقاله

خراطین

فرهنگ فارسی معین

(خَ) [ معر. خراتین ] (اِ.) کرمی دراز و سرخ رنگ که در جاهای نمناک و مرطوب بوجود می آید.
ترجمه مقاله