ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خدشه

فرهنگ فارسی معین

(خَ ش ) [ ع . خدشة ] (اِ.) خراش .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ