ترجمه مقاله

خبجه

فرهنگ فارسی معین

(خَ جِ) (اِ.) نک تمر.
ترجمه مقاله