ترجمه مقاله

خباط

فرهنگ فارسی معین

(خُ) [ ع . ] (اِ.) حالت شبیه دیوانگی ، شوریدگی مغز، شوریده مغزی ، پری زدگی .
ترجمه مقاله