ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خاصیت

فرهنگ فارسی معین

(یَّ) [ ع . خاصیة ] (اِ.) 1 - سرشت ، خوی . 2 - فایده ، اثر. ج . خصائص .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ