ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حیاکت

فرهنگ فارسی معین

(کَ) [ ع . حیاکة ] 1 - (مص م .) بافتن . 2 - (اِمص .) بافندگی ، جولاهی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ