ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حواس

فرهنگ فارسی معین

(حَ سّ) [ ع . ] (اِ.) جِ حاسه ؛ قوای مدرکه . ؛~ ظاهری پنج حس بیرونی که عبارتند از: بینایی (باصره )، چشایی (ذائقه )، شنوایی (سامعه )، بویایی (شامه )، بساوایی (لامسه ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ