ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حفیره

فرهنگ فارسی معین

(حَ رِ) [ ع . حفیرة ] (اِ.) 1 - گودال ، مغاک . 2 - قبر، گور. ج . حفایر.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ