ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حفایر

فرهنگ فارسی معین

(حَ یِ) [ ع . حفائر ] (اِ.) جِ حفیره ؛ گودال ها.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ