ترجمه مقاله

حبه

فرهنگ فارسی معین

(حَ بِّ) [ ع . حبة ] (اِ.) 1 - یک دانه ، یک حب . ج . حبات . 2 - مقدار کم ، اندکی . 3 - یک ششمِ دانگ .
ترجمه مقاله