ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حبق

فرهنگ فارسی معین

(حَ بَ) [ ع . ] (اِ.) 1 - هر گیاه مابین درخت و علف ؛ بته ، بوته . 2 - پودنة بری .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ