ترجمه مقاله

حامد

فرهنگ فارسی معین

(مِ) [ ع . ] (اِفا.) ستاینده ، ستایشگر.
ترجمه مقاله