ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

حارس

فرهنگ فارسی معین

(رِ) [ ع . ] (اِفا.) پاسدار، پاسبان . ج . حراس ، احراس .
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما