ترجمه مقاله

جیحون

فرهنگ فارسی معین

(جَ یا جِ) [ ع . ] (اِ.) رود، رودخانه .
ترجمه مقاله