ترجمه مقاله

جوذر

فرهنگ فارسی معین

(جُ ذَ) [ ع . ] (اِ.) گاو، بچه گاو وحشی .
ترجمه مقاله