ترجمه مقاله

جودر

فرهنگ فارسی معین

(جُ دَ) (اِ.) نک جوذر.
ترجمه مقاله