ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جندار

فرهنگ فارسی معین

(جِ) [ معر. ] (اِ.) سربازی که مأمور حفاظت فرمانده قشون حاکم و جزو آنان است ، نگهبان . ج . جنادره .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ