ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جغ

فرهنگ فارسی معین

(جُ) (اِ.) 1 - یوغ ، چوبی که بر گردن گاو قلبه کش و زراعت کننده نهند. 2 - چوبی که دوغ را بدان زنند تا مسکه برآید.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ