ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جایگاه

فرهنگ فارسی معین

(اِمر.) محل ، مکان .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ