ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جاکشی

فرهنگ فارسی معین

(کِ) (حامص .)عمل و شغل جاکش .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ