ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تیره پشت

فرهنگ فارسی معین

( ~. پُ) (اِمر.) ستون فقرات ، 33 مهره که از زیر گردن تا کمر قرار دارد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ