ترجمه مقاله

تیرآهن

فرهنگ فارسی معین

(هَ) (اِمر.) آهنی با ضخامت بالا که دارای کاربردهای ساختمانی و صنعتی است .
ترجمه مقاله