ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

توته

فرهنگ فارسی معین

(تُ تَ یا تِ) (اِ.) گوشت زاید پلک چشم ، جوش پلک ، تراخم .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ