ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تنویر

فرهنگ فارسی معین

( ~.) [ ازع . ] 1 - (مص م .) نوره کشیدن ، واجبی کشیدن . 2 - (اِ.) واجبی ، نوره .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ