ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تنور

فرهنگ فارسی معین

(تَ نُّ) [ ع . ] (مص م .) نوره کشیدن ، واجبی کشیدن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ