ترجمه مقاله

تنزل

فرهنگ فارسی معین

(تَ نَ زُّ) [ ع . ] (مص ل .) نزول کردن ، پایین آمدن .
ترجمه مقاله