ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تنبسه

فرهنگ فارسی معین

(تَ بَ سَ) (ا.) فرش ، قالی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ