ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تقس کردن

فرهنگ فارسی معین

(تَ. کَ دَ) (مص م ) نک تَخس کردن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ