ترجمه مقاله

تقریب

فرهنگ فارسی معین

(تَ) [ ع . ] (مص م .) 1 - نزدیک کردن . 2 - چهار نعل تاختن اسب . 3 - قربانی کردن .
ترجمه مقاله