تفکیک

فرهنگ فارسی معین

(تَ) [ ع . ] 1 - (مص م .) از هم جدا کردن ، بازگشادن . 2 - (اِمص .) جدایی ، گشودگی . 3 - گرفتن سند جداگانه برای بخشی از یک ساختمان .
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما