ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

تفریط

فرهنگ فارسی معین

(تَ) [ ع . ] (مص م .) کوتاهی کردن ، ضایع کردن .
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما