ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تغمد

فرهنگ فارسی معین

(تَ غَ مُّ) [ ع . ] (مص م .) 1 - پوشاندن ، فروپوشیدن . 2 - ظرف را پر کردن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ