ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تغامز

فرهنگ فارسی معین

(تَ مُ) [ ع . ] (مص ل .) چشمک زدن ، غمزه آمدن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ