ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

تعمیر

فرهنگ فارسی معین

(تَ) [ ع . ] (مص م .) 1 - آباد کردن . 2 - مرمت کردن خرابی .
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما