ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تعلل

فرهنگ فارسی معین

(تَ عَ لُّ) [ ع . ] (مص ل .) 1 - درنگ کردن . 2 - بهانه آوردن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ