ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تعقل

فرهنگ فارسی معین

(تَ عَ قُّ) [ ع . ] 1 - (مص ل .) اندیشه کردن . 2 - (اِمص .) خردمندی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ