ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تصلف

فرهنگ فارسی معین

(تَ صَ لُّ) [ ع . ] (مص ل .) لاف زدن ، تملّق گفتن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ