ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تسلسل

فرهنگ فارسی معین

(تَ سَ سُ) [ ع . ] (مص ل .) پیوسته شدن ، پشت سر هم بودن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ