ترجمه مقاله

تساهل

فرهنگ فارسی معین

(تَ هُ) [ ع . ] (مص ل .) سهل گرفتن بر یکدیگر.
ترجمه مقاله