ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تزلزل

فرهنگ فارسی معین

(تَ زَ زُ) [ ع . ] (مص ل .)جنبیدن ، لرزیدن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ