ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ترفیع

فرهنگ فارسی معین

(تَ) [ ع . ] (مص م .) بالا بردن ، برکشیدن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ