ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ترازنامه

فرهنگ فارسی معین

( ~. مِ یا مَ) (اِمر.) بیلان ؛ نوشته ای که در آن میزان درآمد، دارایی ، بدهی و بستانکاری یک مؤسسه در یک دورة معین در آن ثبت شده باشد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ