ترجمه مقاله

تذبذب

فرهنگ فارسی معین

(تَ ذَ ذُ) [ ع . ] (مص ل .) دو دل شدن ، مردد بودن .
ترجمه مقاله