ترجمه مقاله

تدوین

فرهنگ فارسی معین

(تَ) [ ع . ] 1 - (مص م .) فراهم آوردن . 2 - تألیف کردن . 3 - (اِمص .) گردآوری . 4 - تألیف .
ترجمه مقاله