تدخین

فرهنگ فارسی معین

(تَ) [ ع . ] (مص م .) دود کردن ، کشیدن سیگار و مانند آن .
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما