ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تدابیر

فرهنگ فارسی معین

(تَ) [ ع . ] (مص . اِ.) جِ تدبر. 1 - اندیشه ها. 2 - پایان بینی ها.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ