ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بیخو

فرهنگ فارسی معین

(خُ یا خَ) (ص مر.) زمینی که از علف و گیاهان هرزه پاک شده باشد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ