ترجمه مقاله

بوده

فرهنگ فارسی معین

(دِ) (ص مف .) 1 - وجود داشته ، موجود. 2 - واقع شده ، حادث گشته .
ترجمه مقاله