ترجمه مقاله

بهم

فرهنگ فارسی معین

(بِ هَ) (ص مر.) 1 - با هم ، همراه .2 - تنگدل ، محزون .
ترجمه مقاله