ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بهدین

فرهنگ فارسی معین

(بِ) [ په . ] (اِمر.) 1 - دین نیک ، آیین خوب . 2 - دین زردشتی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ